Lo Mein or Mei Fun

Lo Mein (Soft Noodles) / Mei Fun (Thin Rice Noodles)
31. Vegetable Lo Mein or Mei Fun (S) 6.50 (L) 9.25
32. Chicken Lo Mein or Mei Fun (S) 6.50 (L) 9.50
33. Roast Pork Lo Mein or Mei Fun (S) 6.50 (L) 9.50
34. Beef Lo Mein or Mei Fun (S) 7.25 (L) 9.95
35. Shrimp Lo Mein or Mei Fun (S) 7.25 (L) 9.95
36. House Special Lo Mein or Mei Fun (S) 7.25 (L) 10.50
spicy 37. Singapore Mei Fun (S) 7.25 (L) 10.50